slid_Slaietanus01
slid_Aiberus03
slid_Slaietanus02
slid_Bhaasi
slid_Strutta01
slid Barbus haasi04a
slid_Lgraellsii
slid_Strutta007
slid_Cavilat
previous arrow
next arrow

ictio.cat té la finalitat de difondre el coneixement actual sobre els peixos continentals de Catalunya

El coneixement de la fauna de peixos de les nostres aigües continentals per la societat en general és relativament escàs en comparació a altres grups d’organismes. Excepte les espècies més populars per la seva importància per a la pesca, com per exemple la truita o la carpa, la majoria d’espècies són molt poc conegudes. A Catalunya tenim 29 espècies de peixos autòctones i moltes d’introduïdes.

Els peixos ocupen pràcticament totes les masses d’aigua continentals de Catalunya, des de les llacunes litorals i estuaris fins als rius i llacs d’alta muntanya. La diversitat de la ictiofauna autòctona és relativament baixa en comparació amb altres regions europees. Així i tot, és única i diferenciada, amb moltes espècies endèmiques de la península Ibèrica. Les espècies autòctones estan adaptades a sobreviure en les condicions ambientals fluctuants característiques del clima mediterrani, que produeixen sequeres i riuades periòdiques. Els impactes d’origen humà els afecten particularment, en especial la modificació dels cabals naturals dels rius, la construcció d’embassaments, la contaminació i la introducció d’espècies exòtiques.

Per a saber-ne més...

Peixos Continentals de Catalunya – Ecologia, conservació i guia d’identificació és una obra completa i actualitzada dels peixos autòctons i introduïts que habiten els rius, llacs, embassaments i aiguamolls litorals de Catalunya.

El llibre és una excel·lent referència científica i divulgativa en el qual es descriuen 59 espècies de 21 famílies de peixos. Una secció del llibre està dedicada a la identificació dels peixos, amb claus dicotòmiques per diferenciar famílies i espècies. Per a cada espècie es dóna informació dels seus caràcters morfològics distintius, biologia, hàbitat i distribució, amb mapes de distribució detallats i fotografies en color d’alta qualitat.

El llibre conté informació sobre les característiques de les conques fluvials de Catalunya, l’ecologia i biologia dels peixos, les relacions dels humans amb els sistemes aquàtics i les seves conseqüències ambientals, la pesca continental i la conservació.

Molts dels nostres peixos autòctons estan amenaçats o en perill d’extinció a causa de les activitats humanes que alteren el seu hàbitat natural, així com per la introducció d’un gran nombre d’espècies exòtiques invasores.

Aparicio, E., C. Alcaraz, G. Carmona-Catot, E. García-Berthou, Q. Pou-Rovira, R. Rocaspana, M.J. Vargas & D. Vinyoles. 2016. Peixos continentals de Catalunya. Ecologia, conservació i guia d’identificació. Lynx Edicions, Barcelona. 251 p.

Història de la ictiologia a Catalunya

Aquest lloc també és un homenatge al primer tractat d’ictiologia de Catalunya, que Agustí Maria Gibert i Olivé publicà el 1913 (FAUNA ICTIOLÓGICA DE CATALUNYA: Catalech rahonat dels peixos observats en el litoral y en les aygues dolces catalanes. Ed. Bartra Laborde, Barcelona).
 

La declaració que podem trobar en el seu pròleg és encara plenament vigent:

Cal dirho. L’estat de nostra Ictiologia, una de les parts mes descuidada de la Fauna Catalana, fa ja alguns anys ens hi feu fixar les mirades y’ns mogué à empendrer amb mes bona voluntat que confiança en les nostres escasses forces, l’estudi d’aquesta importantíssima branca de la Zoologia, amb el propòsit de publicar amb temps y paciència’l fruyt cullidor de nostres llargues y penoses investigacions, treball el mes complert possible sobre ‘ls peixos de nostra aymada Pàtria que s’extén avuy  desde’l Cap Cervera fins al riu Cenia, y de la costa al Noguera Ribagorzana vers l’interior. Empresa sembrada d’esculls que vé à esvair moltíssimes confusions y arrodoneix passats esforços.